The Pourhouse Uptown
2923 Girard Ave. S.
Minneapolis, Minnesota 55408